fbpx fbpx

客服

  客服需求表

  如果您的设备有任何问题,请填写以下表格。我们将尽快与您联系

  客户资料

  產品資料

  请检视您的产品

  YesNo

 • 如果有发现毁损,请拍照并连同本表附上
 • YesNo
  YesNo
  YesNo
  YesNo
  YesNo

  A. 全部:

  B. 部分:


  YesNo

  YesNo

  A. 全部:

  B. 部分:


  YesNo

  YesNo
  YesNo
  YesNo
  YesNo
  YesNo
  YesNo