fbpx fbpx

客服

客服需求表

如果您的设备有任何问题,请填写以下表格。我们将尽快与您联系

客户资料

產品資料

请检视您的产品

YesNo

 • 如果有发现毁损,请拍照并连同本表附上
 • YesNo

  YesNo

  YesNo

  YesNo

  YesNo

  A. 全部:

  B. 部分:


  YesNo

  YesNo

  A. 全部:

  B. 部分:


  YesNo

  YesNo

  YesNo

  YesNo

  YesNo

  YesNo

  YesNo